Programy prewencyjne

DZIAŁANIA PREWENCJI KRYMINALNEJ, POPULARYZACJA PRACY POLICJI, REALIZACJA PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH.

 

 
DZIAŁANIA PREWENCJI KRYMINALNEJ, POPULARYZACJA PRACY POLICJI, REALIZACJA PROGRAMóW PREWENCYJNYCH.

 

      W roku 2016 policjanci podlegli KPP w Turku prowadzili na terenie miasta ipowiatu tureckiego szeroko rozumianą działalność prewencyjno – profilaktyczną m.in. na rzecz przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologii wśród nieletnich i ich rodzin oraz popularyzacji pracy Policji. Przedsięwzięcia te były organizowane samodzielnie oraz przy współpracy innych podmiotów w ramach realizowanych programów prewencyjnych. Przykładem takich działań profilaktycznych jest realizacja następujących programów:


o    ,,Bezpieczna Szkoła”
o    ,,Bezpiecznie to wiedzieć i znać”
o    ,,Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości”
o    ,,Bezpieczny Ogród – Działka”
o    ,,Uwaga Zagrożenie”
o    ,,Program poprawy ochrony obiektów muzealnych, sakralnych i innych  
       obiektów, w których gromadzone są dobra kultury narodowej”,
o    ,,Razem bezpieczniej”
o    „Bezpieczne Życie Seniorów”

 

    „BEZPIECZNA SZKOŁA” I  „BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ”

        W  2016 roku Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Turku, mając  na  względzie zapewnienie  bezpieczeństwa  dzieciom  i młodzieży, kontynuowano realizację Wielkopolskich Programów Prewencyjnych „Bezpieczna Szkoła” oraz „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Celem nadrzędnym działań realizowanych w ramach tych programów jest edukacja uczniów, rodziców   i nauczycieli w zakresie rozpoznawania oraz unikania sytuacji niebezpiecznych dla życia, zdrowia i mienia. Programy „Bezpieczna Szkoła” i „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” mają charakter długofalowy. Wielkopolski Program Prewencyjny „Bezpieczna Szkoła” realizowany jest w wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu tureckiego.
W ramach podpisanych porozumień z dyrektorami i pedagogami szkół prowadzone są m.in. spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami w szkołach oraz akcje profilaktyczne, w trakcie których promowana jest tematyka prewencji kryminalnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Realizacja Programów  ma na celu m.in. stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół poprzez wprowadzenie jednakowych form współdziałania Policji, szkoły i rodziców zmierzających do wyeliminowania lub znacznego ograniczenia wszelkich zagrożeń oraz uwrażliwienie dzieci na możliwość pojawienia się zagrożeń w ich życiu, wskazanie na sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach i wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.
Zakładane cele są osiągane poprzez diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły w oparciu o informacje dyrekcji szkoły, rozpoznanie terenu
przez dzielnicowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń programowych przez policjantów z nauczycielami i pedagogami szkolnymi oraz, jak już wcześniej nadmieniono, uczestniczenie policjantów  w spotkaniach w szkołach.
            KPP w Turku podjęła również działania zmierzające do zainicjowania  i pozyskania do współpracy przy realizacji Programu instytucji pozapolicyjnych działających na rzecz dzieci i młodzieży. Celem takiej współpracy jest wypracowanie standardów bezpieczeństwa pozwalających na zminimalizowanie zagrożeń przejawami patologii społecznych, w tym narkomanią i alkoholizmem wśród nieletnich raz wynikających z przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę nieletnich.
             Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Turku, w  ramach realizacji przedmiotowych programów, podjął szereg inicjatyw nawiązując współpracę
z wieloma podmiotami pozapolicyjnymi z terenu powiatu tureckiego, inspirując ich do wspólnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i dorosłym. Poniższe przykłady ilustrują podjęte przez Zespół ds. Nieletnichi Patologii najważniejsze działania  w tym zakresie na terenie powiatu tureckiego:
•    W  styczniu 2016 roku podjęto działania w zakresie bezpieczeństwa uczniów podczas zimowego wypoczynku. Zwrócono uwagę na bezpieczną zabawę i spędzanie czasu wolnego podczas ferii zimowych.  
•    Uczestniczono w licznych spotkaniach zarówno z uczniami jak i rodzicami (podczas wywiadówek i indywidualnie), podczas których poruszano tematy związane z szeroko ujętym bezpieczeństwem w szkole, podczas zabawy czy pobytu w domu, przeciwdziałaniem przemocy i agresji w szkole, odpowiedzialności karnej nieletnich itp. Przeprowadzono akcje    i przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym:

    „Bezpieczna Szkoła”

             W styczniu policjanci Zespołu do spraw Nieletnich i Patologi oraz Dzielnicowi omawiali w placówkach oświatowych zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły, zwłaszcza ogólne zasady bezpieczeństwa w komunikacji. Wielokrotnie poruszano również problematykę związaną z  bezpiecznym spędzaniem czasu wolnego od nauki, zwłaszcza w okresie ferii zimowych i wakacji. Omawiano zasady postępowania w przypadkach kontaktu z osobami nieznajomymi, bądź agresywnymi zwierzętami. Przypominano numery alarmowe. 
           

    PRZEPROWADZONE AKCJE I PRZEDSIÊWZIÊCIA O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM I PREWENCYJNYM


    „Zakończenie roku szkolnego 2015/2016”

         W  czerwcu 2016 roku na terenie powiatu Tureckiego przeprowadzono działania porządkowo prewencyjne pod krypt. Zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Celem działań było wyeliminowane możliwości wystąpienia zakłóceń porządku publicznego i innych naruszeń prawa, w tym sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, oraz ich spożywania publicznie, a także zminimalizowanie sytuacji gdzie nieletni mogliby stać się ofiarami  lub sprawcami przestępstw  i wykroczeń. Podczas działań nie doszło do naruszeń porządku prawnego, a w szczególności  do naruszeń porządku z udziałem osób nieletnich.
 
                     
    „Zakończenie wakacji oraz rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017  na terenie powiatu tureckiego”

          W związku z zakończeniem okresu wakacyjnego i inauguracją nowego roku szkolnego, 2016/2017 podjęto szeroko zakrojone działania prewencyjne na terenie miasta Turku i powiatu tureckiego związane z możliwością grupowania się osób nieletnich i innych, w tym elementu policyjnie podejrzewanego o dokonywanie przestępstw  i wykroczeń w miejscach publicznych.
          W/w okres sprzyja spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych oraz popełnianiu innych przestępstw i wykroczeń wynikających z Ustawy  o Wychowaniu w Trzeźwości, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw.

    ”Bądź Bezpieczna”.

          W dniu 18 października 2016 roku, w  sali OSP w Turku odbyło się oficjalne rozpoczęcie kursu samoobrony  dla kobiet „Bądź Bezpieczna ”. Była to już kolejna edycja tego przedsięwzięcia. Kilkadziesiąt pań szkoliło się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Na spotkanie przybyło liczne grono pań z całego powiatu tureckiego. Celem kursu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet jak również przekazanie wiedzy niezbędnej w sytuacjach zagrożenia. W ramach kursu przeprowadzono szkolenie dla pań z zakresu pierwszej pomocyprzedmedycznej ze specjalistą ds. przemocy jak również specjalistą ds. wyszkolenia Służby Więziennej.                                                      


W 2016 roku na terenie powiatu Tureckiego przeprowadzono kilka działań porządkowo prewencyjnych pod krypt. „Nielat”. Celem działań było wyeliminowane możliwości wystąpienia zakłóceń porządku publicznego i innych naruszeń prawa, w tym sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, oraz ich spożywania publicznie, a także zminimalizowanie sytuacji gdzie nieletni mogli by stać się ofiarami  lub sprawcami przestępstw i wykroczeń. Podczas działań nie doszło do naruszeń porządku prawnego,a w szczególności do naruszeń porządku z udziałem osób nieletnich.    „Bezpieczne Święta”

           W dniach 21 i 22 grudnia 2016 roku policjanci Wydziału Prewencji Turkowskiej komendy przeprowadzili działania profilaktyczne „Bezpieczne Święta”. Mundurowi przestrzegli kupujących przed kieszonkowcami. Podczas spotkań z mieszkańcami przypominali im jak właściwie pilnować swoich torebek i kieszeni. Kupujący otrzymali także ulotki informacyjne.  Policjanci nie zapomnieli też o najmłodszych. Wręczali im balony, pamiątkowe kalendarzyki oraz słodycze. Wspierał ich Pyrek -Maskotka Wielkopolskiej Policji i Święty Mikołaj.„BEZPIECZNY MŁODY KIEROWCA”


W dniu 24 października 2016 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego spotkali   się z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Spotkanie zorganizowano w ramach akcji „Młody kierowca”. Jego celem było podniesienie świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.
W sali audytoryjnej Zespołu Szkół Technicznych odbyło się spotkanie profilaktyczne w ramach programu „Młody kierowca”. Celem działań jest ograniczenie zdarzeń drogowych. Policjanci w sposób obrazowy pobudzają wrażliwość i wyobraźnię młodych kierowców. Wykorzystując zjawisko empatii wprowadzają uczestników spotkania w rolę osób, których najbliżsi cierpieli  w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi. Podobne spotkania w myśl zasady „zachowania zdrowego rozsądku oraz ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu „ prowadzone są również  z absolwentami i kursantami Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu tureckiego. Należy zauważyć, że policjanci turkowskiej drogówki w trosce o bezpieczeństwo  użytkowników dróg prowadzą również działania profilaktyczne skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego takie jak „Edukacja pieszych w ruchu drogowym „ oraz „ Bezpieczny jednoślad- Przyjazny motocyklista.”


W dniu 5 maja 2016 r. w Zespole Szkoł w Słodkowie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Imprezę zorganizowano po raz szesnasty. Organizatorami turnieju byli: Zespół Szkoł w Słodkowie, Starostwo Powiatowe w Turku, Komenda Powiatowa Policji w Turku.
Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z przepisów ruchu drogowego) i praktycznej, podczas której uczestnicy musieli pokonywać na rowerze tory przeszkód i wykonać zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkursie udział wzięli wyłonieni w etapie gminnym reprezentanci szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenu powiatu tureckiego.

    „WIELKOPOLSKI S¡SIEDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTÊPCZOŚCI”

     Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości został wcielony  w życie z początkiem 2003 roku na obszarze Osiedla Wyzwolenia w Turku, na terenie którego dochodziło do największej ilości zdarzeń. Koordynatorem programu jest Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku, a realizowany jest także przez Rewir Dzielnicowych, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Kryminalny oraz Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne. Podstawowym założeniem programu jest współdziałanie na zasadzie partnerstwa pomiędzy społecznością lokalną, samorządem, instytucjami, a Policją  w celu efektywnego zminimalizowania przestępczości kryminalnej, wykroczeń  i patologii.
W ramach  WSPPP w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku podjęto następujące działania:
    Współpracowano z podmiotami pozapolicyjnymi tj.:, Spółdzielnie Mieszkaniowe,  Urząd  Miejski w Turku;
    W ramach prowadzonych wzmożonych działań prewencyjnych prowadzonych przez policjantów z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii szczególnie uwzględniano rejon Osiedla Wyzwolenia;
    Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP w Turku Osiedla Wyzwolenia prowadzili patrole prewencyjno– porządkowe w związku z realizacją programu WSPPP;
    Regularnie co miesiąc dokonywano analiz zdarzeń zaistniałych na Osiedlu Wyzwolenia mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w w/w rejonie, a wynikające z nich wnioski zostały przekazane odpowiednim służbom;

    „BEZPIECZNY OGRóD – DZIAŁKA”

Program realizowany jest tylko na terenie miasta i gminy Turek ponieważ tylko tutaj znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe. Współpraca z Okręgowym Zarządem Ogródków Działkowych w Kaliszu rozpoczęto we wrześniu 2000 roku. 15 maja 2001 roku podpisano porozumienie o współdziałaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach dawnych  Pracowniczych Ogrodów Działkowych (POD)- obecnie Rodzinnych Ogródków Działkowych i realizacja programu ,,Bezpieczny Ogród - Działka”.  Koordynatorem programu jest Zespół ds. Nieletnich i Patologii, którego zadanie polega na utrzymywaniu bezpośrednich kontaktów z działkowiczami głównie przez dzielnicowych, których rejony służbowe obejmują tereny ROD. W ramach programu  w 2016 roku zrealizowano:

•    W ramach współpracy z prezesami ROD-ów organizowane były piesze patrole w porze wieczorowo-nocnej mające na celu dokonanie kontroli stanu bezpieczeństwa poprzez ujawnianie nieprawidłowości takich jak nielegalne zamieszkiwanie osób w altanach, niewłaściwe zabezpieczenie mienia pozostawionego na działkach, przebywanie na terenie ROD grup młodzieży mogących dokonywać niszczenia mienia  i kradzieży.

•    Dokonano analizy ilościowej zdarzeń zaistniałych na terenach ROD-ów, a uzyskane wnioski przekazano do realizacji  poszczególnym służbom.

•    W okresie zimowym  zorganizowano i przeprowadzono patrole  na terenach  Rodzinnych Ogrodów Działkowych pod kątem przebywania  tam osób bezdomnych.        

W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Turku zorganizowano spotkanie z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Celem spotkania było podsumowanie realizowanych już zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach działkowych jak również zdiagnozowanie aktualnych zagrożeń i oczekiwań. Spotkanie rozpoczął Zastępca Komendanta. Następnie Naczelnik Wydziału Kryminalnego przedstawił efekty działania policjantów, jakie podjęli w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom na terenach ogrodów. Przybyli na spotkanie prezesi ogrodów bardzo dobrze oceniali dotychczasową współpracę i działania policji. Postulowali o dalsze patrolowanie terenów działkowych w okresie letnim zwłaszcza w weekendy oraz o przeprowadzenie kolejnej edycji znakowania przedmiotów. Całe spotkanie odbyło się w atmosferze dialogu i rzeczowej rozmowy a jego efektem było zacieśnienie współpracy w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Turku.