Komenda Powiatowa Policji w Turku
Aktualności
Wyróżnienia dla policjantów | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
01.12.2012.
dsc01406Dziesięciu Turkowskich  policjantów wyróżnionych zostało za wzorowe wykonywanie zadań służbowych. Promesy i pochwały wyróżnionym funkcjonariuszom wręczał mł. insp. Grzegorz Gibaszek Komendant Powiatowy Policji w Turku. Nagrody przyznane zostały za wysokie wyniki w służbie, wzorowe i sumienne wykonywanie nałożonych zadań służbowych. W trakcie odprawy służbowej wręczone zostały również akty nominacyjne na wyższe stanowiska służbowe oraz medale za długoletnią służbę.

…więcej
 
Bilans dnia | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
27.11.2012.

gwiazdaW ciągu minionej doby na terenie powiatu tureckiego odnotowano kradzież oraz nagły zgon.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Turku przeprowadzili trzynaście interwencji w tym jedna to interwencja domowa oraz zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę i dwóch sprawców kradzieży sklepowej. 

 
Postepowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Tuliszkowie | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
26.11.2012.
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W TULISZKOWIE

OGŁOSZENIE Nr 2
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W TURKU
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Tuliszkowie
Komendy Powiatowej Policji w Turku

 
W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Tuliszkowie Komendy Powiatowej Policji w Turku ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
§ 1
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze:
1.    pełniący służbę w Policji,
2.    spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
3.    w zakresie wymagań pożądanych:
a.    co najmniej 20-letni staż służby w Policji,
b.    co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w pionie służby kryminalnej,
c.    doświadczenie w kierowaniu komórkami organizacyjnymi Policji nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem,
d.    poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE;
4.    ponadto wskazane jest posiadanie:
a.    wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji
i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b.    wykształcenia wyższego o kierunku prawniczym lub administracyjnym.


§ 2
Oferty kandydatów winny zawierać:
1.    CV i list motywacyjny;
2.    kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3.    pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja powinna zostać opracowana w oparciu o postanowienia regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Komisariatu Policji w Tuliszkowie. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);
4.    pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach
i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu i Zasad Przeprowadzania Postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji,
w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji lub WWW.isp.policja.pl);
5.    pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata tj. bycia małżonkiem(ą), krewnym(ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym(ą) pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej objętej postępowaniem (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu
i Zasad Przeprowadzania postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.wilkopolska.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji lub www.isp.policja.pl);
6.    potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
7.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.    kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);
§ 3
Komendant Powiatowy Policji w Turku w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja będzie pracowała na podstawie Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 roku.
§ 4
Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym (wynikającym z karty opisu stanowiska pracy):
1.    organizowanie i nadzorowanie pracy Komisariatu Policji w Tuliszkowie;
2.    podejmowanie działań związanych z zapobieganiem i ujawnianiem przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji w Tuliszkowie KPP w Turku;
3.    dokonywanie okresowych i bieżących ocen, analiz stanu zagrożenia przestępczością
w podległym rejonie oraz wypracowanie kierunków działań zmierzających do jego poprawy;
4.    współpraca i utrzymywanie bieżącego kontaktu z Naczelnikami Wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Komendantem Komisariatu Policji w Dobrej,
w celu wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń jak również udzielania pomocy przy realizacji spraw;
5.    inspirowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami w zakresie organizacji
i pełnienia służby oraz osiąganych efektów przez policjantów, w tym dokonywanie ocen sposobu i stopnia realizacji zadań;
6.    organizacja i nadzór nad działaniami podejmowanymi w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w terytorialnym zasięgu działania komisariatu;
7.    opracowanie okresowych harmonogramów i planów pracy komisariatu oraz ocen
i sprawozdań z realizacji zadań;
8.    reprezentowanie komisariatu podczas uroczystości państwowych i resortowych organizowanych przez organy administracji rządowej, samorządowej, Komendę Powiatową Policji w Turku;
9.    współdziałanie z administracją samorządową oraz innymi organami i instytucjami publicznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
10.    dbałość o stan dyscypliny i postawy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
§ 5
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać
w terminie do dnia 11 grudnia 2012 roku w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Turku lub przesyłać drogą pocztową na adres „Komenda Powiatowa Policji w Turku, Zespół Kadr i Szkolenia, ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turku,
z dopiskiem postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Tuliszkowie,  KPP w Turku „nie otwierać w sekretariacie” (liczy się data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Turku , tel. 063-289-82-325.
§ 6
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 28 grudnia 2012 roku.Komendant
Powiatowy Policji w Turku

mł. insp. Grzegorz Gibaszek

 
Postepowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dobrej | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
26.11.2012.
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W DOBREJ

OGŁOSZENIE Nr 1
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W TURKU
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dobrej
Komendy Powiatowej Policji w Turku

 
W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dobrej Komendy Powiatowej Policji w Turku ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
§ 1
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze:
1.    pełniący służbę w Policji,
2.    spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
3.    w zakresie wymagań pożądanych:
a.    co najmniej 20-letni staż służby w Policji,
b.    co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w pionie służby kryminalnej,
c.    doświadczenie w kierowaniu komórkami organizacyjnymi Policji nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem,
d.    poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE;
4.    ponadto wskazane jest posiadanie:
a.    wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji
i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b.    wykształcenia wyższego o kierunku prawniczym lub administracyjnym.


§ 2
Oferty kandydatów winny zawierać:
1.    CV i list motywacyjny;
2.    kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3.    pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja powinna zostać opracowana w oparciu o postanowienia regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Komisariatu Policji w Dobrej. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);
4.    pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach
i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu i Zasad Przeprowadzania Postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji,
w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji lub WWW.isp.policja.pl);
5.    pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata tj. bycia małżonkiem(ą), krewnym(ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym(ą) pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej objętej postępowaniem (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu
i Zasad Przeprowadzania postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.wilkopolska.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji lub www.isp.policja.pl);
6.    potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
7.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.    kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);
§ 3
Komendant Powiatowy Policji w Turku w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja będzie pracowała na podstawie Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 roku.
§ 4
Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym (wynikającym z karty opisu stanowiska pracy):
1.    organizowanie i nadzorowanie pracy Komisariatu Policji w Dobrej;
2.    podejmowanie działań związanych z zapobieganiem i ujawnianiem przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrej KPP w Turku;
3.    dokonywanie okresowych i bieżących ocen, analiz stanu zagrożenia przestępczością
w podległym rejonie oraz wypracowanie kierunków działań zmierzających do jego poprawy;
4.    współpraca i utrzymywanie bieżącego kontaktu z Naczelnikami Wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Komendantem Komisariatu Policji w Tuliszkowie,
w celu wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń jak również udzielania pomocy przy realizacji spraw;
5.    inspirowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami w zakresie organizacji
i pełnienia służby oraz osiąganych efektów przez policjantów, w tym dokonywanie ocen sposobu i stopnia realizacji zadań;
6.    organizacja i nadzór nad działaniami podejmowanymi w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w terytorialnym zasięgu działania komisariatu;
7.    opracowanie okresowych harmonogramów i planów pracy komisariatu oraz ocen
i sprawozdań z realizacji zadań;
8.    reprezentowanie komisariatu podczas uroczystości państwowych i resortowych organizowanych przez organy administracji rządowej, samorządowej, Komendę Powiatową Policji w Turku;
9.    współdziałanie z administracją samorządową oraz innymi organami i instytucjami publicznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
10.    dbałość o stan dyscypliny i postawy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
§ 5
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać
w terminie do dnia 11 grudnia 2012 roku w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Turku lub przesyłać drogą pocztową na adres „Komenda Powiatowa Policji w Turku, Zespół Kadr i Szkolenia, ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turku,
z dopiskiem postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Dobrej,  KPP w Turku „nie otwierać w sekretariacie” (liczy się data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Turku , tel. 063-289-82-325.
§ 6
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 28 grudnia 2012 roku.Komendant
Powiatowy Policji w Turku

mł. insp. Grzegorz GIBASZEK

   
 
Zdarzenia z weekendu | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
26.11.2012.

gwiazdaW ciągu minionego weekendu na terenie powiatu tureckiego odnotowano kradzież,włamanie, dwa nagłe zgony oraz cztery kolizje drogowe.

Policjanci Turkowskiej komendy przeprowadzili dwadzieścia cztery interwencje oraz zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierowców, siedmiu sprawców kradzieży sklepowej i dwie osoby poszukiwane.

 
«« start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast. » koniec »»

Pozycje :: 352 - 360 z 1204
migi   
Stop agresji drogowej
stopagresjidrogowej

 
telefon_dla_turystw_zagranicznych
 
 
 
 

 
debaty społeczne
Racism. Say it. Fight it.
116111-fundacja
informacje-z-odpraw.jpg
telefon_zaufania.gif
zglos-korupcje.jpg
zglos-przestepstwo-pol-pr-pol.jpg
www.pyrek.pl
Napisz do dzielnicowego

dziel[1]

Popularne
img-telefon116
z_skrzynka.jpg