Komenda Powiatowa Policji w Turku
Aktualności
Zdarzenia z weekendu | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
03.12.2012.

gwiazdaW ciągu minionego weekendu na terenie powiatu tureckiego odnotowano kradzież oraz dziesięć kolizji drogowych.

Policjanci Turkowskiej komendy przeprowadzili trzydzieści jeden interwencji w tym trzy to interwencje domowe oraz zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę i jedną osobę poszukiwaną.

 
Wyróżnienia dla policjantów | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
01.12.2012.
dsc01406Dziesięciu Turkowskich  policjantów wyróżnionych zostało za wzorowe wykonywanie zadań służbowych. Promesy i pochwały wyróżnionym funkcjonariuszom wręczał mł. insp. Grzegorz Gibaszek Komendant Powiatowy Policji w Turku. Nagrody przyznane zostały za wysokie wyniki w służbie, wzorowe i sumienne wykonywanie nałożonych zadań służbowych. W trakcie odprawy służbowej wręczone zostały również akty nominacyjne na wyższe stanowiska służbowe oraz medale za długoletnią służbę.

…więcej
 
Bilans dnia | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
27.11.2012.

gwiazdaW ciągu minionej doby na terenie powiatu tureckiego odnotowano kradzież oraz nagły zgon.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Turku przeprowadzili trzynaście interwencji w tym jedna to interwencja domowa oraz zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę i dwóch sprawców kradzieży sklepowej. 

 
Postepowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Tuliszkowie | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
26.11.2012.
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W TULISZKOWIE

OGŁOSZENIE Nr 2
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W TURKU
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Tuliszkowie
Komendy Powiatowej Policji w Turku

 
W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Tuliszkowie Komendy Powiatowej Policji w Turku ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
§ 1
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze:
1.    pełniący służbę w Policji,
2.    spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
3.    w zakresie wymagań pożądanych:
a.    co najmniej 20-letni staż służby w Policji,
b.    co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w pionie służby kryminalnej,
c.    doświadczenie w kierowaniu komórkami organizacyjnymi Policji nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem,
d.    poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE;
4.    ponadto wskazane jest posiadanie:
a.    wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji
i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b.    wykształcenia wyższego o kierunku prawniczym lub administracyjnym.


§ 2
Oferty kandydatów winny zawierać:
1.    CV i list motywacyjny;
2.    kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3.    pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja powinna zostać opracowana w oparciu o postanowienia regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Komisariatu Policji w Tuliszkowie. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);
4.    pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach
i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu i Zasad Przeprowadzania Postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji,
w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji lub WWW.isp.policja.pl);
5.    pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata tj. bycia małżonkiem(ą), krewnym(ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym(ą) pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej objętej postępowaniem (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu
i Zasad Przeprowadzania postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.wilkopolska.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji lub www.isp.policja.pl);
6.    potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
7.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.    kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);
§ 3
Komendant Powiatowy Policji w Turku w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja będzie pracowała na podstawie Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 roku.
§ 4
Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym (wynikającym z karty opisu stanowiska pracy):
1.    organizowanie i nadzorowanie pracy Komisariatu Policji w Tuliszkowie;
2.    podejmowanie działań związanych z zapobieganiem i ujawnianiem przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji w Tuliszkowie KPP w Turku;
3.    dokonywanie okresowych i bieżących ocen, analiz stanu zagrożenia przestępczością
w podległym rejonie oraz wypracowanie kierunków działań zmierzających do jego poprawy;
4.    współpraca i utrzymywanie bieżącego kontaktu z Naczelnikami Wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Komendantem Komisariatu Policji w Dobrej,
w celu wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń jak również udzielania pomocy przy realizacji spraw;
5.    inspirowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami w zakresie organizacji
i pełnienia służby oraz osiąganych efektów przez policjantów, w tym dokonywanie ocen sposobu i stopnia realizacji zadań;
6.    organizacja i nadzór nad działaniami podejmowanymi w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w terytorialnym zasięgu działania komisariatu;
7.    opracowanie okresowych harmonogramów i planów pracy komisariatu oraz ocen
i sprawozdań z realizacji zadań;
8.    reprezentowanie komisariatu podczas uroczystości państwowych i resortowych organizowanych przez organy administracji rządowej, samorządowej, Komendę Powiatową Policji w Turku;
9.    współdziałanie z administracją samorządową oraz innymi organami i instytucjami publicznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
10.    dbałość o stan dyscypliny i postawy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
§ 5
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać
w terminie do dnia 11 grudnia 2012 roku w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Turku lub przesyłać drogą pocztową na adres „Komenda Powiatowa Policji w Turku, Zespół Kadr i Szkolenia, ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turku,
z dopiskiem postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Tuliszkowie,  KPP w Turku „nie otwierać w sekretariacie” (liczy się data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Turku , tel. 063-289-82-325.
§ 6
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 28 grudnia 2012 roku.Komendant
Powiatowy Policji w Turku

mł. insp. Grzegorz Gibaszek

 
Postepowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dobrej | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
26.11.2012.
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W DOBREJ

OGŁOSZENIE Nr 1
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W TURKU
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dobrej
Komendy Powiatowej Policji w Turku

 
W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dobrej Komendy Powiatowej Policji w Turku ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
§ 1
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze:
1.    pełniący służbę w Policji,
2.    spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
3.    w zakresie wymagań pożądanych:
a.    co najmniej 20-letni staż służby w Policji,
b.    co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w pionie służby kryminalnej,
c.    doświadczenie w kierowaniu komórkami organizacyjnymi Policji nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem,
d.    poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE;
4.    ponadto wskazane jest posiadanie:
a.    wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji
i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
b.    wykształcenia wyższego o kierunku prawniczym lub administracyjnym.


§ 2
Oferty kandydatów winny zawierać:
1.    CV i list motywacyjny;
2.    kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3.    pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja powinna zostać opracowana w oparciu o postanowienia regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Komisariatu Policji w Dobrej. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);
4.    pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach
i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu i Zasad Przeprowadzania Postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji,
w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji lub WWW.isp.policja.pl);
5.    pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata tj. bycia małżonkiem(ą), krewnym(ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym(ą) pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej objętej postępowaniem (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu
i Zasad Przeprowadzania postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.wilkopolska.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji lub www.isp.policja.pl);
6.    potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
7.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.    kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);
§ 3
Komendant Powiatowy Policji w Turku w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja będzie pracowała na podstawie Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 roku.
§ 4
Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym (wynikającym z karty opisu stanowiska pracy):
1.    organizowanie i nadzorowanie pracy Komisariatu Policji w Dobrej;
2.    podejmowanie działań związanych z zapobieganiem i ujawnianiem przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrej KPP w Turku;
3.    dokonywanie okresowych i bieżących ocen, analiz stanu zagrożenia przestępczością
w podległym rejonie oraz wypracowanie kierunków działań zmierzających do jego poprawy;
4.    współpraca i utrzymywanie bieżącego kontaktu z Naczelnikami Wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Komendantem Komisariatu Policji w Tuliszkowie,
w celu wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń jak również udzielania pomocy przy realizacji spraw;
5.    inspirowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami w zakresie organizacji
i pełnienia służby oraz osiąganych efektów przez policjantów, w tym dokonywanie ocen sposobu i stopnia realizacji zadań;
6.    organizacja i nadzór nad działaniami podejmowanymi w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w terytorialnym zasięgu działania komisariatu;
7.    opracowanie okresowych harmonogramów i planów pracy komisariatu oraz ocen
i sprawozdań z realizacji zadań;
8.    reprezentowanie komisariatu podczas uroczystości państwowych i resortowych organizowanych przez organy administracji rządowej, samorządowej, Komendę Powiatową Policji w Turku;
9.    współdziałanie z administracją samorządową oraz innymi organami i instytucjami publicznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
10.    dbałość o stan dyscypliny i postawy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
§ 5
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać
w terminie do dnia 11 grudnia 2012 roku w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Turku lub przesyłać drogą pocztową na adres „Komenda Powiatowa Policji w Turku, Zespół Kadr i Szkolenia, ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turku,
z dopiskiem postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Dobrej,  KPP w Turku „nie otwierać w sekretariacie” (liczy się data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Turku , tel. 063-289-82-325.
§ 6
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 28 grudnia 2012 roku.Komendant
Powiatowy Policji w Turku

mł. insp. Grzegorz GIBASZEK

   
 
«« start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast. » koniec »»

Pozycje :: 352 - 360 z 1205
migi   
Stop agresji drogowej
stopagresjidrogowej

 
telefon_dla_turystw_zagranicznych
 
 
 
 

 
debaty społeczne
Racism. Say it. Fight it.
116111-fundacja
informacje-z-odpraw.jpg
telefon_zaufania.gif
zglos-korupcje.jpg
zglos-przestepstwo-pol-pr-pol.jpg
www.pyrek.pl
Napisz do dzielnicowego

dziel[1]

Popularne
img-telefon116
z_skrzynka.jpg