Komenda Powiatowa Policji w Turku
Aktualności
Konkurs na stanowiski Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Turek | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
03.01.2013.

OGŁOSZENIE Nr 1/2013
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W TURKU

z dnia 3 stycznia 2013 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Turku

 
W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
§ 1

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze:
1.    pełniący służbę w Policji,
2.    spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 roku, Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
3.    w zakresie wymagań pożądanych:
a.    posiadający co najmniej 15-letni staż służby w Policji,
b.    posiadający co najmniej 8-letnie staż służby w pionie prewencji
c.    posiadający co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym
w komórkach lub jednostkach organizacyjnych Policji, 
d.    poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE;
4.    ponadto wskazane jest posiadanie:
a.    wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji
i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.§ 2

Oferty kandydatów winny zawierać:
1.    CV i list motywacyjny;
2.    kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginały do wglądu);
3.    pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja powinna zostać opracowana w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin jednostki Policji oraz szczegółowy zakres zadań komórki. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);
4.    pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach
i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu i Zasad Przeprowadzania Postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji,
w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej WWW.isp.policja.pl, w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji”);
5.    pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata tj. bycia małżonkiem(ą), krewnym(ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym(ą) pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej objętej postępowaniem (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu
i Zasad Przeprowadzania postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.wilkopolska.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji lub www.isp.policja.pl);
6.    potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
7.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9.    kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu);

§ 3

Komendant Powiatowy Policji w Turku w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja będzie pracowała na podstawie Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 roku.

§ 4

Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym (wynikającym z karty opisu stanowiska pracy):
1.    kierowanie pracą Wydziału Prewencji Komendy, zapewniając mu sprawne funkcjonowanie i właściwą realizację zadań wynikających z regulaminu jednostki, oraz szczegółowych zadań Wydziału;
2.    analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tureckiego, diagnozowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk i proponowanie rozwiązań;
3.    organizowanie, planowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonania zadań oraz dokumentacji prowadzonej przez Zespół Dyżurnych;
4.    tworzenie warunków do sprawnego i skutecznego rozpoznania i zwalczania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz zjawisk patologii społecznych;
5.    organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń;
6.    organizowanie stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Turku, zapewnienie ciągłości pracy służby dyżurnej oraz podnoszenie jej efektywności;
7.    podejmowanie współpracy w zakresie realizowanych zadań z przedstawicielami władz administracyjnych, samorządowych oraz organizacjami społecznymi.

§ 5

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać
w terminie do dnia 18 stycznia 2013 roku w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Turku lub przesyłać drogą pocztową na adres „Komenda Powiatowa Policji w Turku, Zespół Kadr i Szkolenia, ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turku,
z dopiskiem postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji  KPP w Turku „nie otwierać w sekretariacie” (liczy się data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Turku , tel. 063-289-82-325.

§ 6

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 31 stycznia 2013 roku.

                                                                                                                       Komendant
Powiatowy Policji w Turku

mł. insp. Grzegorz GIBASZEK

 
Zdarzenia z weekendu | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
31.12.2012.

gwiazdaW ciągu minionego weekendu na terenie powiatu Turkowskiego odnotowano uszkodzenie mienia, włamanie, kradzież oraz cztery kolizje drogowe.

Policjanci Turkowskiej komendy przeprowadzili dwadzieścia osiem interwencji w tym pięć to interwencje domowe oraz zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców i jednego sprawcę kradzieży sklepowej. 

 
Świąteczny bilans | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
27.12.2012.

gwiazdaW trakcie świątecznych dni na terenie powiatu Turkowskiego odnotowano uszkodzenie mienia oraz jedna kolizję drogową.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Turku przeprowadzili dwadzieścia jeden interwencji oraz zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców

 
Spotanie opłatkowe | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
21.12.2012.
oplatek1Wczoraj w restauracji „EDEN” odbyło się spotkanie opłatkowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Turku. W spotkaniu nie zabrakło także kapelana Turkowskich policjantów  ks. prał. kan. mgr Mirosława Frankowskiego oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w osobach Starosty Tureckiego Zbigniewa Bartosika oraz Burmistrza Miasta Turku Mirosława Mękarskiego.…więcej
 
Bezpieczne Święta | Drukuj |
Autor: Rzecznik Prasowy   
19.12.2012.
gwiazdaŚwięta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, jak pokazują doświadczenia lat ubiegłych, z punktu widzenia pracy Policji są specyficznym okresem, w którym następuje znaczny wzrost liczby popełnianych przestępstw pospolitych. Dotyczy to zwłaszcza niektórych kategorii przestępstw takich jak kradzieże kieszonkowe i kradzieże z włamaniem.
Przedstawiamy Państwu kilka zasad, które  pomogą ustrzec się przed zdarzeniami przestępczymi.


…więcej
 
«« start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast. » koniec »»

Pozycje :: 352 - 360 z 1217
migi   
Stop agresji drogowej
stopagresjidrogowej

 
telefon_dla_turystw_zagranicznych
 
 
 
 

 
debaty społeczne
Racism. Say it. Fight it.
116111-fundacja
informacje-z-odpraw.jpg
telefon_zaufania.gif
zglos-korupcje.jpg
zglos-przestepstwo-pol-pr-pol.jpg
www.pyrek.pl
Napisz do dzielnicowego

dziel[1]

Popularne
img-telefon116
z_skrzynka.jpg